Startup-yritysten erityispiirteitä

Merkittävä osa startup-yrityksistä epäonnistuu. 60 prosenttia startup-yrityksistä eivät selviä viittä vuotta pidempään. Ohjelmistoalan startup-yritykset lakkaavat olemasta yleensä noin kahden vuoden sisällä perustamishetkestä. 30–40 prosentissa startup-yrityksistä kaikki varat joudutaan likvidoimaan, ja sijoittajat menettävät suurimman osan tai kaikki sijoittamansa rahat. Noin 70-80 prosentissa startup-yrityksistä ei saavuteta ennustettua pääoman tuottoastetta investoinnissa (engl. return on investment, ROI). 90-95 prosenttia startup-yrityksistä ei kykene toteuttamaan ennusteitaan.

Ohjelmisto-startup-yritykset toimivat kaoottisessa, nopeasti muuttuvassa ja epävarmassa kontekstissa, jossa kilpailu on kovaa ja markkinat painostavat luomaan nopeasti merkittävän paineen alla. Lopettaminen tapahtuu kuitenkin useimmiten itsetuhoutumisen vuoksi kilpailun kovuuden sijaan. Oikeiden ominaisuuksien toteuttaminen ja mukautuminen nopeasti muuttuviin ja uusiin vaatimuksiin pienin resurssein on ohjelmisto-startupien selviämisen ja menestymisen kannalta välttämättöntä.

Alkuvaiheen startup-yritysten yleisimmin kohtaamia haasteita ovat selviäminen epävarmuudessa, sekä ensimmäisten maksavien asiakkaiden saaminen. Startupeilla ei välttämättä ole selvää kuvaa tuotteestaan, ja siihen liittyy paljon ongelmia. Ne eivät välttämättä osaa tuottaa haluttua teknologiaa, sitä ei ole saatavilla, vaihtoehtoja on liikaa tai niiden tuottama teknologia ei ole tarpeeksi joustavaa mukautuakseen ennalta-arvaamattomiin muutoksiin tai vaihtoehtoisiin läpimurtoihin.

Tiimien koostumus

Liian yksimuotoiset tiimit voivat aiheuttaa haasteita. Tiimien täytyy tarvittaessa tuotteen rakentamisen lisäksi markkinoida ja myydä tuotetta, olla yhteydessä asiakkaisiin ja toteuttaa käyttäjäkokeita sekä mahdollisesti palvella vielä muuta yritysorganisaatiotakin. Osaajien puute voi johtaa siihen, että varsinainen tuotteen rakennus viivästyy tai estyy sen vuoksi, että tiimin jäsenet ovat kiireisiä näiden tehtävien kanssa.

Tiimin yhteispeli

Tuotannossa tiimin yhteispeli, motivaatio ja työllistäminen on tärkeää. Kaikki tiimin jäsenet täytyy pitää mukana toiminnassa, muutoin he saattavat turhautua ja jättää yrityksen. Yksittäisten tiimin jäsenten keskittymisen tai itsekurin puute heijastuu muuhun tiimiin. Startup-yrityksessä, jossa tiimi on pieni, kaikkien täytyy antaa panoksensa.

Tuotteen omistaja

Eräs startup-yrityksen epäonnistumiseen johtava ongelma on se, että tuotteella ei ole omistajaa. Tällöin ei ole tiedossa, kellä on valtuudet päättää, mitä ominaisuuksia tuotteeseen tehdään. Toinen vaihtoehto on, että valtuudet päätöksestä on toimimattomalla taholla. Hyvän tuotteen kehitys ei ole mahdollista, mikäli tuotteen kehityskaari ei ole jonkun hallinnassa.

Vastaaminen asiakkaiden tarpeisiin

Startup-yrityksen erityispiirteet sisältävät useinmyös sen, että ne tuottavat sovelluksia korkean potentiaalin markkinoille yksittäisten asiakkaiden sijaan. Koska startupit ovat markkinavetoisia, niiden avainstrategiana on saada tuotteet markkinoille mahdollisimman nopeasti. Markkinavetoisissa startupeissa ohjelmistojen vaatimukset ovat usein yrityksen itsensä keksimiä, harvoin dokumentoituja ja ne validoidaan vasta, kun tuote on markkinoilla. Startupit eivät kuitenkaan usein tiedä, keitä heidän asiakkaansa on, ja mikä tuottaa heille arvoa. Tuotteen epäonnistuminen johtuukin suuresti siitä, että se ei vastannut asiakkaiden tarpeita.

Suuria epäkohtia startup-yritysten toiminnassa ovat validoidun oppimiprosessin puute ja resurssien käyttäminen tuottamattomiin asioihin. Validoidun oppimisprosessin avulla voidaan identifioida asiakkaiden todelliset tarpeet. Startupien täytyy löytää oikeat tuotettavat asiat – asiat, joista asiakkaat ovat valmiita maksamaan – mahdollisimman pian, ennen kuin liiketoimintamallia voidaan alkaa skaalata. Ei ole järkevää tehdä asioita, joita kukaan ei halua, vaikka ne tehtäisiin ajoissa ja budjetissa pysyttäisiin. Validoitu oppimisprosessi voidaan luoda nopeaan julkaisutahtiin ja prototyyppien rakentamiseen perustuvalla järjestelmällä, jossa opitaan asiakkaiden ja käyttäjien palautteesta. Näin pystytään tuottamaan asiakkaiden haluamia asioita ja vastataan markkinoiden epävarmuuteen.

Vaatimustenhallinta

Tuotteelle asetetut vaatimukset saattavat muodostua hallitsemattomiksi. Tuotteelta vaaditaan enemmän uusia ominaisuuksia kuin tuotantoryhmä voi toimittaa, eikä ominaisuuksien väliltä valitsemiseen ei ole tyydyttävää ratkaisua. Sidosryhmät turhautuvat, kun uusien ominaisuuksien saaminen markkinoille ja niiden seuraaminen tuotannon eri vaiheessa on vaikeaa. Tuotteen vaatimukset ovat markkinavetoisia. Vaatimustenhallinnalle on oltava hallittu prosessi, joka pitää huolen, ettei tarpeettomia ominaisuuksia kehitetä.

Tuotteen epävakaus on myös yleistä. Monimutkaiset virheet voivat aiheuttaa kriittisiä ongelmia asiakkaille, jotka puolestaan aiheuttavat ilmoituksia ja lisätyötä tuottavalle tiimille. Syynä on yleensä joko kokemattomat kehittäjät tai liian aikainen tuotteen julkaisu.

Tuotteen julkaisemisprosessi

Tuotteen julkaisemis- ja esittelemisprosessin puute voi johtaa siihen, että uusien tuotteiden julkaisu kestää odotettua kauemmin. Siihen liittyvät toiminnot ovat peräkkäisiä rinnakkaisuuden sijaan ja koordnointi on heikkoa yrityksen sisällä ja erilaisten sidosryhmien välillä. Tuotteiden julkaisuun vaaditaan koordinoitu ohjelma, joka käsittää kaikki yrityksen osa-alueet, kuten tuotanto, asiakastuki, myynti ja markkinointi.

Prosessien keveysvaatimus

Startup-yritykset pyrkivät toimimaan paremmin, nopeasti ja halvalla, sekä ovat luonteeltaan luovia ja joustavia, joten ne ovat vastahakoisia ottamaan käyttöön prosesseja tai byrokratiaa, jotka saattavat vaikuttaa näihin piirteisiin. Startupeissa ei ehkä koskaan saavuteta prosessikypsyyttä, koska ne käyttävät resurssinsa mieluummin tuotekehitykseen prosessien ylläpitämisen sijaan. Sen sijaan startupit käyttävät huonosti ennustettavia, reaktiivisia ja karkeita tuotantomenetelmiä. Startupien prosessien täytyy olla joustavia ja reaktiivisia, jotta ne voivat mukautua toimintaympäristön taajaan tapahtuviin muutoksiin. Startupien tuotantomenetelmien täytyy olla siis kevyitä.

Työskenteletkö startupissa tai vastaavassa organisaatiossa? Ovatko edellä mainitut startup-yrityksen erityispiirteet ja ongelmat tuttuja? Tuleeko mieleesi joitain muita haasteita, joita olet kohdannut? Kerro kokemuksistasi kommenteissa, ja jaa artikkeli myös tuttavillesi, jotta he osaavat kiinnittää yritystoiminnassaan huomiota mahdollisiin tuleviin haasteisiin. Lue myös artikkelisarjan kolmas osa Scrum, Kanban ja Scrumban.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *